زمان مراجعه توسط مسئول بخش تلفنی به شما اطلاع داده می شود.